Story

Održavanje poslovanja kompanija u Srbiji u vreme KOVID-19 pandemije

август 27, 2020

Srbija se nalazi na raskrsnici. Iako trenutne stope rasta dovode do porasta dohotka u Srbiji, one ne približavaju dovoljno brzo stanovnike ove zemlje prosečnom životnom standardu u Evropskoj uniji. Kao zemlja kandidat za pristupanje Evropskoj uniji, Srbija je prihvatila ambiciozni program reformi kako bi dostigla evropski nivo prosperiteta. ‘Nova agenda privrednog rasta’ sadrži sedam ključnih oblasti, uključujući trgovinu i usaglašavanje trgovinskih praksi sa međunarodnim trgovinskim sporazumima.

Ključni deo trgovinske prakse je određivanje da li proizvod ispunjava određene kriterijume prema trgovinskim obavezama zemlje u kojoj je proizveden, da bi se smatralo da je potekao iz te zemlje – pravilo o poreklu. Pre nego što neka roba pređe granicu, carinski službenici donose odgovarajuće procene na osnovu „prethodnih odluka“.

„Postupak podnošenja zahteva za izdavanje obavezujućeg obaveštenja o poreklu robe do sada je trajao nekoliko dana i bio je neophodan odlazak na šalter Uprave carina“, rekla je Sonja Lazarević, pomoćnik direktora u Sektoru za tarifske poslove Uprave carine Republike Srbije.

Automatizacija pravila o poreklu

Pojednostavljenje složenih pravila o poreklu za neke proizvode može dovesti do povećanja obima trgovine. Uprava carina Republike Srbije je 2019. godine automatizovala poslovne procese za poreklo robe uz pomoć IFC-a. Nova IT aplikacija koja je jednostavna za korišćenje omogućuje odvijanje tri ključna poslovna procesa: verifikacija porekla robe posle carinjenja; ovlašćeni izvoznici; prethodna odluka o poreklu proizvoda. Novi automatizovani procesi približavaju Srbiju međunarodnim standardima za trgovinu, kao što je Sporazum Svetske trgovinske organizacije o olakšavanju trgovine (WTO TFA).

Na početku projekta, IFC tim je pomogao vladi da odabere lokalnu kompaniju, SafeNet, kao partnera za projektovanje i implementaciju nove IT aplikacije. IFC je obezbedio obuku, radionice i priručnike za carinske službenike i privatni sektor kako bi sprovođenje novog elektronskog sistema bilo efikasno.

„Nova IT aplikacija za poreklo robe kompanijama će smanjiti troškove i vreme koji su potrebni za obavljanje ove vrste carinske formalnosti, a sa druge strane, carinskoj službi će omogućiti bolju kontrolu  uvoza i izvoza“, rekla je Lazarević.

Korist za carinsku službu i poslovanje

Nova IT aplikacija za poreklo robe omogućuje carinskoj službi da brže i efikasnije radi i odgovara na zahteve kompanija. Prosečno vreme u kome administracija odgovara na podnete prijave ili zahteve za obavezujuće obaveštenje o poreklu robe smanjeno je za 94% (sa 32 na 2 dana). Za 50% povećan je broj prijava koje su poslali trgovci.

Zahvaljujući novoj IT aplikaciji, mogu se preko internet stranice Uprave carine besplatno koristiti dve nove elektronske usluge. Moguće je bez dolaska u Upravu carina podneti zahtev ili prijavu i pristupiti izdatoj  prethodnoj odluci o poreklu robe. Takođe je moguće pratiti status predmeta i u svakom trenutku elektronski pristupiti dokumentima.

Redovni izvoznici koji imaju dobru evidenciju o ispoštovanim rokovima i dobar knjigovodstveni sistem, mogu podneti zahtev za dodelu statusa ovlašćenog izvoznika. Pre uvođenja novog IT sistema, trgovci su mogli samo da podnose prijave elektronski. Nova aplikacija im omogućava da podnesu prijavu i potrebnu dokumentaciju, kao i da zakažu obaveznu proveru poznavanja porekla robe za dodelu statusa preferencijalnog ovlašćenog izvoznika.

„Naš cilj je da steknemo status ovlašćenog izvoznika, što će nam znatno olakšati izvoz. To je razlog zbog koga sam se prijavio za proveru poznavanja pravila  o poreklu robe. Proces prijavljivanja je veoma jednostavan. Bilo mi je potrebno samo 10 minuta da to obavim“, rekla je Marija Rađenović, analitičar kod proizvođača hrane u Lajkovcu i prvi korisnik nove elektronske usluge.

Nedavno urađena analiza pokazuje da preko 66% kompanija smatra da nova e-usluga ima pozitivan uticaj na trgovinu. Prosečno vreme potrebno za podnošenje prijave ili zahteva smanjeno je za 86% (sa 2 na 0,28 dana). Naknade su potpuno ukinute (bile se 2.983 RSD a sada su 0,00 RSD).

„Svi članovi udruženja koji su do sada koristili elektronske usluge za poreklo robe smatraju da  je  novi sistem lakši i brži za korišćenje“, rekla je Amalija Pavić, zamenik izvršnog direktora u AmCham, Srbija.

Prvi korak ka daljoj digitalizaciji carinskih procesa

Sadašnja kriza izazvana virusom KOVID-19 je novi alarm za vlade da ubrzaju usvajanje digitalnih procesa i usaglašavanje sa međunarodnim standardima trgovine. Da bi se obezbedilo odvijanje trgovine tokom trajanja i nakon završetka pandemije KOVID-19, tim IFC-a pruža podršku daljoj automatizaciji carinskih procesa, uključujući razvoj alata za elektronsko potpisivanje uverenja o kretanju robe u vezi sa poreklom robe, kao i proveru i verifikaciju autentičnosti uverenja o kretanju robe.

Pridružite se razgovoru: #IFCimpact


Finansijsku podršku inicijativi pružila je Grupa Svetske banke kroz Program podrške za trgovinske olakšice (TFSP)  koji  ima  devet partnera-donatora: Australija, Kanada, Evropska komisija, Holandija, Norveška, Švedska, Švajcarska, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo. Ova inicijativa – koju sprovode IFC i Svetska banka – pruža podršku zemljama koje nastoje da svoju trgovinsku praksu ujednače sa Sporazumom Svetske trgovinske organizacije o olakšavanju trgovine (WTO TF).


Objavljeno u avgustu 2020