Creating Opportunity Where It's Needed Most
A A A share

Global Corporate Governance Forum

Global Corporate Governance Forum > Publications  > Toolkits and Manuals 

Ai Đang Điều Hành Công Ty? Hướng Dẫn Đưa Tin, Bài Về Quản Trị Công Ty 

Tiếng Việt (pdf) | Português | Español | Русский | English | Français | Bahasa Indonesia | Монгол Хэл | العربية
 

 

Bản Hướng dẫn này được thiết kế cho các phóng viên và biên tập viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh tế và tài chính. Mục đích của ấn phẩm này là giúp các phóng viên phát triển các bài báo về cách thức quản trị công ty và phát hiện các sự kiện có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến sự tồn tại của công ty, các cổ đông và các bên có lợi ích liên quan. 

 

 

Stay Connected